ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS HORECA B.V.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hendriks Horeca B.V. met derden (Koper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de website (www.hendrikshoreca.eu en shop@hendrikshoreca.eu).

2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hendriks Horeca B.V. wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Hendriks Horeca B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

1. De prijzen van alle aanbiedingen van Hendriks Horeca B.V. zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod, behoudens tussentijdse wijzigingen in BTW-tarieven. Hendriks Horeca B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar leveringsvoorwaarden te wijzigen.

2. Bestellingen geschieden door middel van het door Koper doen van een bestelling per email, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Hendriks Horeca B.V. heeft bereikt.

3. Hendriks Horeca B.V. kan een bestelling binnen 7 werkdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling en (of) door toezending van het bestelde product.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s , exclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.

2. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending apart vermeld.

3. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts op het tijdstip van de bestelling.

ARTIKEL 4. LEVERING, OVERMACHT EN ONTBINDING

1. Levering geschiedt voor rekening van de Koper door toezending van het gekochte product aan het door Koper opgegeven leveradres.

2. De termijn voor levering is in de bestelling aangegeven. Indien in de bestelling niet aangegeven, is de termijn voor levering 30 dagen, tenzij anders overeengekomen wordt. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Hendriks Horeca B.V. niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.

3. Hendriks Horeca B.V. kan ten alle tijden de overeenkomst ontbinden, indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.

4. Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

5. Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.

6. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Hendriks Horeca B.V. ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

7. Koper mag met betrekking tot het product, ten aanzien waarvan de koop is ontbonden, geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer inbegrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.

8. Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders, wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De Koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

ARTIKEL 5. ANNULEREN EN RETOURNEREN

1. Hendriks Horeca B.V. neemt alleen goederen terug als deze ongeopend, in de originele verpakking zitten (compleet en onbeschadigd).

2. Indien de Koper een bestelling of levering wenst te annuleren, dient de Koper dit schriftelijk mee te delen aan Hendriks Horeca B.V.

3. Bij het retourneren of annuleren van producten wordt 25% van het aankoopbedrag aan de Koper in rekening gebracht, ook worden eventueel gemaakte of te maken (verzend)kosten niet vergoed aan de Koper.

4. Alle outlet- en occasion artikelen komen niet in aanmerking voor retournering cq. annulering. De Koper wordt geacht goed op te letten wat hij bestelt, de maat hiervan, het gewicht, de afmetingen etc. Mocht er iets onduidelijk zijn of twijfelt de Koper ergens over, dient de Koper  eerst contact op te nemen met de klantenservice van Hendriks Horeca B.V.

ARTIKEL 6. BETALING, OPSCHORTING EN VERREKENING

1. Betaling geschiedt in beginsel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hendriks Horeca B.V. aan te geven valuta, waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Alle betalingen door Koper geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook.

3. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro als datum van betaling de datum van creditering van de ING bank respectievelijke bankrekening van Hendriks Horeca B.V.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.

5. Hendriks Horeca B.V. is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.

6. Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Hendriks Horeca B.V., tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

7.    Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Hendriks Horeca B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van door Hendriks Horeca B.V. geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan Hendriks Horeca B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.

2. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op Koper.

3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hendriks Horeca B.V.

ARTIKEL 8. CONFORMITEIT

1. Hendriks Horeca B.V. garandeert de conformiteit en de goede werking van de door haar aangeboden en geleverde producten, overeenkomstig de bij het aanbod verstrekte specificaties.

2. Indien toepasselijk, zijn de beschrijvingen en specificaties van het bestelde product gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product.

3. Bij levering van de artikelen rust op de Koper de plicht om te controleren of het juiste artikel geleverd is. Indien dat niet het geval is, dient bij Hendriks Horeca B.V. daarvan zo spoedig mogelijk –in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontdekking, althans na het moment waarop constatering redelijkerwijs mogelijk was- schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In dat geval zal Hendriks Horeca B.V. de Koper instructies bezorgen voor retourzending en afspraken maken om alsnog het correcte product te leveren. Koper kan geen beroep meer doen op non-conformiteit als hij Hendriks Horeca B.V. niet binnen de hiervoor omschreven periode op de hoogte heeft gebracht.

ARTIKEL 9. GARANTIE & HERSTELLINGEN

1. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruikt, zal door Hendriks Horeca B.V. op schriftelijk verzoek van de Koper ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, ter keuze aan Hendriks Horeca B.V. Indien de Koper terecht om vervanging verzoekt, is Hendriks Horeca B.V. te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

2. Bovengenoemd garantie vervalt in ieder geval na 12 maanden, dan wel bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

* nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;

* onoordeelkundig gebruik;

* (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;

* (pogingen tot) reparaties verricht door de Koper zelf of door derden, of indien de Koper Hendriks Horeca B.V. onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht –tijdig- te verhelpen;

* van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);

* het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

* als de Koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

3. Voor zover de fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Hendriks Horeca B.V. overgenomen.

4. Hendriks Horeca B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de Koper of een derde lijdt door het gebruik van een door Hendriks Horeca B.V. geleverd product, tenzij de Koper aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van Hendriks Horeca B.V.

5. (In-)directe kosten of schade bij de Koper of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Koper aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Hendriks Horeca B.V.

6. Hendriks Horeca B.V. geeft geen garantie op losse onderdelen die bij Hendriks Horeca B.V. besteld zijn. Ook neemt Hendriks Horeca B.V. geen onderdelen retour als het onderdeel niet geschikt is voor het apparaat van de Koper of om andere redenen. De Koper dient nadrukkelijk goed op te letten welk onderdeel hij bestelt en dat dit onderdeel ook voor het apparaat bedoeld is dat de Koper in bezit heeft.

7. Na verloop van de garantietermijn zal Hendriks Horeca B.V. alle kosten voor herstel of vervanging (inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten) aan de Koper in rekening brengen.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Hendriks Horeca B.V. in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat Hendriks Horeca B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hendriks Horeca B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN (TRANSPORT-)SCHADE

1. Elke aansprakelijkheid van Hendriks Horeca B.V. is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de factuur van de door Hendriks Horeca B.V. geleverde producten.

2. Indien het product of de verpakking bij de levering zichtbare c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk Hendriks Horeca B.V. schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.

3. Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Hendriks Horeca B.V. te worden gemeld.

4. Hendriks Horeca B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hendriks Horeca B.V.

5. Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft Hendriks Horeca B.V. het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Hendriks Horeca B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

2. Hendriks Horeca B.V. is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.

3. Hendriks Horeca B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

4. Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Hendriks Horeca B.V. gebruikt, indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Hendriks Horeca B.V. noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.


Oerdegelijke horeca-apparatuur

Er is niets zo vervelend dan machines die om de haverklap haperen of gevaarlijke situaties veroorzaken. Sommige andere merken bestekpoleermachines staan erom bekend dat ze kortsluiting kunnen veroorzaken. U wilt natuurlijk niet dat u of uw medewerker onder stroom komt te staan en al helemaal niet in een natte ruimte, zoals in een spoelkeuken! Daarom kiest Hendriks Horeca B.V. altijd voor het neusje van de zalm. Bekijk alle producten

AUTOMATIC

LOADER

Uniek in Benelux!
Volledig automatisch
Bekijk product

Wij hanteren de privacywetgeving (AVG) ter bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten